ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ

Operations_Manuals.jpg
Τα εγχειρίδια Πτητικής Λειτουργίας (Operations Manual) και Διαχείρισης Ρίσκου (Risk Assessment) είναι προυπόθεση για την έκδοση Άδειας Πτητικής Λειτουργίας εφ'όσον το ΣμηΕΑ σας καταχωρηθεί στην Ειδική Κατηγορία.
 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας
Tο Εγχειρίδιο Λειτουργίας σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες αποστολές που θα ολοκληρώσετε με το Drone σας, καλύπτοντας πτυχές όπως η πλατφόρμα  που θα πετάξετε και τις προσωπικές διαδικασίες και τις Checklist για την εξασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας της πτήσης. Το εγχειρίδιο λειτουργίας σας αποτελεί ουσιαστικά σύμβαση μεταξύ εσάς και της Υ.Π.Α. Ως αποτέλεσμα, το εγχειρίδιο πτητικής σας λειτουργίας χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ελέγχων  στις λειτουργίες σας, όταν πραγματοποιείται  εμπορικές λειτουργίες σας χρησιμοποιώντας το Drone.
Διαχείριση Ρίσκου.
Το οποίο να αναφέρεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και την πτητική λειτουργία τους, προσδιορίζοντας όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πτητική λειτουργία και προτείνοντας κατάλληλα μέτρα μετριασμού (περιορισμού) των κινδύνων. Ειδικότερα το σχέδιο συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • την (τις) περιοχή(-ές) επάνω από την οποία(-ες) θα επιχειρεί το ΣμηΕΑ με ρητή αναφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού της(των).
  • τον εναέριο χώρο όπου θα πραγματοποιεί πτήσεις το ΣμηΕΑ καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν στην εναέρια κυκλοφορία
  •  την κατασκευαστική περιγραφή και τις δυνατότητες του ΣμηΕΑ
  •  το είδος των δραστηριοτήτων του ΣμηΕΑ (Αεροπορικές εργασίες κλπ) καθώς και περιγραφή των διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσής τους
  •  την επάρκεια (ικανότητα - προσόντα) του χειριστή του ΣμηΕΑ κυρίως από πλευράς επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας
  • την οργανωτική δομή του εκμεταλλευόμενου το ΣμηΕΑ
  • την διαδικασία προστασίας και φύλαξης του εξοπλισμού από παρεμβάσεις τρίτων Κατά την εξέταση των ανωτέρω η ΥΠΑ/Δ2 δύναται να ζητήσει την συνδρομή ή τις απόψεις άλλων Δ/νσεων της ΥΠΑ
Εμείς σε συνεργασία μαζί σας καταγράφουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε και τα αποτυπώνουμε στα 2 εγχειρίδια.