ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

STEP 1

Συμπλήρωσε την Αίτηση

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

5 Βήματα για να αποκτήσεις δίπλωμα

Χειριστή ΣμηΕΑ

STEP 2

50 ώρες θεωρητική Εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην Ακαδημία της 3Δ

STEP 3

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης

UAS PILOT A - 3 Ώρες

UAS PILOT B - 7 Ώρες

UAS PILOT C - 12 Ώρες
UAS PILOT D - 18 Ώρες

STEP 4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η σχολή λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο της Υ.Π.Α. Οι εξετάσεις γίνονται μέσω υπολογιστή. 

STEP 5

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τη Σ.Π.Ο.Α ο υποψήφιος επιλέγει εξεταστή ΣμηΕΑ από λίστα της Υ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο υποψήφιος χειριστής θα λάβει θεωρητική εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου.  Μετά το πέρας της θεωρητικής του εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις που διενεργούνται από την Σ.ΠΟ.Α., η οποία καθορίζει τις εξεταστικές περιόδους. Η θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Υ.Π.Α., έχει συνολική διάρκεια πενήντα (50) ώρες (UAS Pilot A, B, C & D)  και περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: 

 • Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας - Νομοθεσία ΣμηΕΑ

 • Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας

 • Βασική αεροπορική μετεωρολογία

 • Αεροναυτιλία

 • Ανθρώπινες δυνατότητες

 • Αεροδυναμική πτήσης

 • Επικοινωνίες

 • Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο υποψήφιος χειριστής ΣμηΕΑ λαμβάνει πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου και ανάλογα την κατηγορία άδειας.

 • UAS Pilot Α: τρεις (3) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

 • UAS Pilot Β: επτά (7) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

 • UAS Pilot C: δώδεκα (12) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

 • UAS Pilot D: δεκαοκτώ (18) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

5acfdd059e0923acdf97145a7b9a001f_374.jpg

UAS Pilot Α

50 ώρες θεωρία

3 ώρες πρακτικής
 

MTOM  1 Kg

650 euro

phantom.jpg

UAS Pilot Β

50 ώρες θεωρία

7 ώρες πρακτικής
 

MTOM   4 Kg

750 euro

1465555974AGRAS3.png

UAS Pilot C

50 ώρες θεωρία

12 ώρες πρακτικής
 

MTOM    25 Kg

950 euro

joyance.jpg

UAS Pilot D

50 ώρες θεωρία

18 ώρες πρακτικής
 

MTOM  150 Kg

1850 euro

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΣμηΕΑ διενεργούνται από την Σ.ΠΟ.Α., με βάση γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις, πρέπει το εκπαιδευτικό του κέντρο να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης, ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει αν το ερωτηματολόγιο θα είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία 75% κατ’ ελάχιστον. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα των θεωρητικών εξετάσεων διαρκούν δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Empty Classroom
 
work-drone.jpeg
34112592_197341230899611_850347921102392

EXAMS SIMULATIONS TESTS

Η  σχολή προσφέρει στους μαθητές της καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, την δυνατότητα προσομοίωσης των πραγματικών εξετάσεων της Υ.Π.Α. Τα αποτελέσματα του test είναι άμεσα διαθέσιμα, μαζί με τη βαθμολόγηση και τις λάθος απαντήσεις.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με τη μορφή  webinar και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω υπολογιστή\tablet\κινητού. Προτείνεται η χρήση υπολογιστή για την βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις στο πλησιέστερο σε αυτόν εξεταστικό κέντρο της Υ.Π.Α.

ΥΠΟΔΟΜH

Για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού κέντρου χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες για την σύνδεση στο Internet, δικτυακός εξοπλισμός Cisco ενώ τα υποκαταστήματα της εταιρείας συνδέονται με μισθωμένο WAN κύκλωμα μικροκυματικής ζεύξης LMDS. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - SKILL TEST

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης επιδεικνύονται τα εξής: 

• Τεχνική γνώση του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και του συστήματος υποστήριξης του

• Προετοιμασία πτήσης / σωστή επιλογή χώρου / συνθηκών πτήσης

• Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και λαθών

• Χειρισμός σε κανονικές καταστάσεις μέσα στα λειτουργικά όρια του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και των περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία

• Ομαλή και ακριβής πραγματοποίηση όλων των ελιγμών

• Επίδειξη ορθής κρίσης σε αεροπορικό περιβάλλον

• Εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει

• Διατήρηση ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια πτήσης και σε όλες τις καταστάσεις

• Χειρισμοί σε μη-κανονικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εξεταστής ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο και συμπληρώνει το έντυπο βάσει του οποίου η ΥΠΑ/Δ2 θα εκδώσει την άδεια χειριστή ΣμηΕΑ.