ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50 ώρες θεωρητική Εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην Ακαδημία της 3Δ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης

UAS PILOT A - 3 Ώρες

UAS PILOT B - 7 Ώρες

UAS PILOT C - 12 Ώρες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διεξάγονται από τη ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΠΟΑ) της Υ.Π.Α. στην Αθήνα ανά 2μηνο.  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τη Σ.Π.Ο.Α ο υποψήφιος επιλέγει εξεταστή ΣμηΕΑ από λίστα της Υ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ηλικία

18+

Αγγλικά

ICAO Proficiency Level 4

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Medical

Level 3

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προυποθέσεις

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο υποψήφιος χειριστής θα λάβει θεωρητική εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου.  Μετά το πέρας της θεωρητικής του εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις που διενεργούνται από την Σ.ΠΟ.Α., η οποία καθορίζει τις εξεταστικές περιόδους. Η θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Υ.Π.Α., έχει συνολική διάρκεια πενήντα (50) ώρες (UAS Pilot A, B & C) και περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: 

 • Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας - Νομοθεσία ΣμηΕΑ

 • Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας

 • Βασική αεροπορική μετεωρολογία

 • Αεροναυτιλία

 • Ανθρώπινες δυνατότητες

 • Αεροδυναμική πτήσης

 • Επικοινωνίες

 • Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ

 
dji-flight-simulator.jpg
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο υποψήφιος χειριστής ΣμηΕΑ λαμβάνει πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου και ανάλογα την κατηγορία άδειας.

 • UAS Pilot Α: τρεις (3) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

 • UAS Pilot Β: επτά (7) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

 • UAS Pilot C: δώδεκα (12) ώρες πτήσης και πρακτική εξέταση

SIMULATOR

Το 70% των προβλεπόμενων ωρών πρακτικής εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση Simulator. Η 3Δ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της την επαγγελματική έκδοση του DJI Simulator με χρήση των πραγματικών RC controller.

DJI Mavic Pro

5acfdd059e0923acdf97145a7b9a001f_374.jpg

UAS Pilot Α

50 ώρες θεωρία

3 ώρες πρακτικής
 

MTOM < 1 Kg

DJI Phantom 4 Pro

phantom.jpg

UAS Pilot Β

50 ώρες θεωρία

7 ώρες πρακτικής
 

MTOM  1 < 4 Kg

DJI Agras MG1

1465555974AGRAS3.png

UAS Pilot C

50 ώρες θεωρία

12 ώρες πρακτικής
 

MTOM  4 < 25 Kg

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΣμηΕΑ διενεργούνται από την Σ.ΠΟ.Α., με βάση γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις, πρέπει το εκπαιδευτικό του κέντρο να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης, ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει αν το ερωτηματολόγιο θα είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία 75% κατ’ ελάχιστον. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα των θεωρητικών εξετάσεων διαρκούν δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Empty Classroom
 
work-drone.jpeg
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - SKILL TEST

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης επιδεικνύονται τα εξής: 

• Τεχνική γνώση του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και του συστήματος υποστήριξης του

• Προετοιμασία πτήσης / σωστή επιλογή χώρου / συνθηκών πτήσης

• Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και λαθών

• Χειρισμός σε κανονικές καταστάσεις μέσα στα λειτουργικά όρια του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και των περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία

• Ομαλή και ακριβής πραγματοποίηση όλων των ελιγμών

• Επίδειξη ορθής κρίσης σε αεροπορικό περιβάλλον

• Εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει

• Διατήρηση ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια πτήσης και σε όλες τις καταστάσεις

• Χειρισμοί σε μη-κανονικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εξεταστής ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο και συμπληρώνει το έντυπο βάσει του οποίου η ΥΠΑ/Δ2 θα εκδώσει την άδεια χειριστή ΣμηΕΑ.

34112592_197341230899611_850347921102392
download.jpg

EXAMS SIMULATIONS TESTS

Η  σχολή προσφέρει στους μαθητές της καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μέσω online πλατφόρμας, την δυνατότητα προσομοίωσης των πραγματικών εξετάσεων της Υ.Π.Α. Τα αποτελέσματα του test είναι άμεσα διαθέσιμα, μαζί με τη βαθμολόγηση και τις λάθος απαντήσεις.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για τους μαθητές της σχολής που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης απομακρυσμένα σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Web Conference software Cisco. To μόνο που χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι είναι κάμερα, μικρόφωνο είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω εφαρμογής από κινητό\tablet.

ΥΠΟΔΟΜH

Για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού κέντρου χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες για την σύνδεση στο Internet, δικτυακός εξοπλισμός Cisco ενώ τα υποκαταστήματα της εταιρείας συνδέονται με μισθωμένο WAN κύκλωμα μικροκυματικής ζεύξης LMDS.