ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ

Operations_Manuals.jpg
Τα εγχειρίδια Πτητικής Λειτουργίας (Operations Manual) και Διαχείρισης Ρίσκου (Risk Assessment) είναι προυπόθεση για την έκδοση Άδειας Πτητικής Λειτουργίας εφ'όσον το ΣμηΕΑ σας καταχωρηθεί στην Ειδική Κατηγορία.
 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας
Tο Εγχειρίδιο Λειτουργίας σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες αποστολές που θα ολοκληρώσετε με το Drone σας, καλύπτοντας πτυχές όπως η πλατφόρμα  που θα πετάξετε και τις προσωπικές διαδικασίες και τις Checklist για την εξασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας της πτήσης. Το εγχειρίδιο λειτουργίας σας αποτελεί ουσιαστικά σύμβαση μεταξύ εσάς και της Υ.Π.Α. Ως αποτέλεσμα, το εγχειρίδιο πτητικής σας λειτουργίας χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ελέγχων  στις λειτουργίες σας, όταν πραγματοποιείται  εμπορικές λειτουργίες σας χρησιμοποιώντας το Drone.
Διαχείριση Ρίσκου.
Μέρος Ι - Αναγνώριση Κινδύνου Ασφάλειας UAS: Τα περιστατικά όπως near misses ή οι λανθάνουσες συνθήκες που οδήγησαν ή θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε βλάβη στην ασφάλεια της πτήσης κατά τη λειτουργία του αεροσκάφους θα εντοπιστούν.

Μέρος II - Αξιολόγηση κινδύνου ασφάλειας UAS: Όλοι οι προσδιορισμένοι κίνδυνοι θα αξιολογούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα κάθε λειτουργικού κινδύνου.

Μέρος ΙΙΙ - Μείωση του κινδύνου ασφάλειας UAS: Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό κίνδυνο, θα καθοριστούν μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου.

Μέρος IV - Τεκμηρίωση ασφάλειας UAS: Δεν πρέπει να τεκμηριώνονται μόνο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αλλά ολόκληρη η διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου ασφάλειας UAS, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής διασφάλιση της ασφάλειας
.
 
Εμείς σε συνεργασία μαζί σας καταγράφουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε και τα αποτυπώνουμε στα 2 εγχειρίδια.